فصل 5 تعمیرات پیشگیرانه

نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم‌های کارخانه، بخش حیاتی و اساسی از عملکرد صحیح و بهینه آنهاست. برای داشتن بهره‌وری و کارایی بهینه، نیاز است که تجهیزات و سیستم‌ها به‌صورت منظم تعمیر و نگهداری شوند. در این فصل تعمیرات پیشگیرانه، با استفاده از تیا پورتال برای قطعات استفاده شده در پروژه و برای بهبود کیفیت و کارایی تجهیزات یک برنامه پی ام یا تعمیرات پیشگریانه مینویسیم.…ادامه مطلبفصل 5 تعمیرات پیشگیرانه