خدمات پس از فروش

خدمات ما پس از تحویل تابلو ها به این شرح می باشد:

  • تهیه و ارایه کلیه نقشه های جانمایی و ترمینال بندی .
  • ارایه همکار ی در مراحل نصب و راه اندازی تابلوها در صورت نیاز و درخواست خریدار .
  • توضیح اینکه هزینه های مرتبط با ردیف 2 مذکور بصورت جداگانه در صورت نیاز و در خواست خریدار از سوی فروشنده اعلام می گردد .
    ارایه خدمات ، تعمیرات و نگهداری تابلو ها در صورت نیاز و در خواست خریدار بر اساس توافق جداگانه .